تبلیغات
الفبای مهدویت - آتش و دود
 
 
 
آتش و دود
در نشانه های آخرالزمان آمده است: آتش و دودی در خاور زمین بر می خیزد که تا چهل شب مشتعل می شود.[1] قیامت برپا نمی شود تا در یکی از وادی های حجاز، آتش روان گردد.[2] تعبیر سیلان و روان در مورد آتش محل تامل است؛ زیرا آتش هنگامی می تواند روان گردد که جسم شعله ور، یک جسم سیال و مایع باشد و آن چیزی جز نفت نیست. برخی از این آتش، تعبیر به منفجر شدن چاه های نفت کرده اند. امیر مومنان علی(ع) می فرماید: پیش از قیام قائم(ع) مردم با یک سلسله از نشانه های آسمانی بیم داده می شود: 1. آتشی که در آسمان پدید آید...[3]
در حدیث دیگری آمده است: عمودی از آتش در طرف مشرق در آسمان پدید می آید که همه مردم روی زمین آن را می بینند. هر کس آن زمان را درک کند، برای خانواده اش مواد غذایی یک ساله را تامین کنید.[4]
منابع :
1. روزگار رهایی، جلد 2، صفحه 833